I najslabiji čovjek može pameću pobijediti jakoga - Masai poslovica